This is default featured slide 1 title

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Koszty bezpośrednie dotyczą wykonania lub nabycia obiektów majątku trwałego, jak np. budowy obiektu produkcyjnego, kupna budynku mieszkalnego, zakupu maszyny łącznie z kosztem jej transportu, montażu i- uruchomienia, zakupu pojazdu. Jako koszty pośrednie zali­cza się nakłady finansowe poniesione na więcej niż

WSTRZYMANIE INWESTYCJI

1981 r. w związku z kryzysem-najwyższe władze naszego państwa podjęły decyzje wstrzymania licznych realizowanych do tego czasu inwestycji, głównie ze sfery produkcji materialnej. W tej właśnie sferze do końca 1981 r. wstrzymano 991 zadań inwestycyjnych o wartości kosztorysowej 416,5 rald

ANALOGICZNE POSTĘPOWANIE

Analogicznie postępuje się z poniesionymi kosztami niewykorzystanej doku­mentacji projektowo-kosztorysowej, jeżeli przygotowano ją dla jednostek gospo­darki uspołecznionej. W przypadku przedsiębiorstw koszty niewykorzystanej w cią­gu dwóch lat dokumentacji obciążają ich rachunek wyników ekonomicznych. Przy późniejszym jej wykorzystaniu równowartość kosztów zalicza się na

STRATY I ZYSKI INWESTYCYJNE

Straty inwestycyjne dotyczą kar administracyjnych zwią­zanych z działalnością inwestycyjną, kosztów postępowania sądowego lub arbitra­żowego, umorzonych należności, niezawinionych niedoborów materiałowych, maszyn, urządzeń i innych aktywów, strat przy upłynnianiu składników majątkowych naby­tych z funduszów inwestycyjnych, strat losowych.Zyski inwestycyjne natomiast uzyskuje się na

KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

Działalność inwestycyjna to jeden z podstawowych czynników warunkujących rozwój gospodarki narodowej oraz poziom warunków bytu społeczeństwa. Jest ona > odbiciem stanu gospodarki państwa, kierunków i dynamiki wzrostu gospodarczego.Według [52] w 1975 r. w biurach projektów pracowało 99 tys., w 1978

BADANIE ZJAWISK

‚ Badania zjawisk polityki inwestycyjnej mają charakter dynamiczny, ponieważ na skutek intensywności rozwoju gospodarczego i postępu technicznego trzeba regulować zakres i intensywność inwestowania, odpowiednio programując za­spokajanie odczuwanych potrzeb. Wskazane zjawiska i ich charakter wymagają odpo­wiedniej elastyczności w polityce inwestycyjnej, zapewniającej

ANALIZA KIERUNKÓW INWESTOWANIA

Krótka, ogólna analiza kierunków inwestowania w ubiegłym okresie działal­ności gospodarczej PRL ma na celu uzmysłowienie bezpośrednich związków polityki inwestycyjnej ze zjawiskami gospodarczymi, jakie kształtowały się w przeszłości. Przekonuje ona- jednocześnie o bardzo poważnej roli działalności inwestycyjnej w prawidłowym rozwoju gospodarczym.Analiza wartości

W KOLEJNYCH PLANACH

Lata 1966-1970 doprowadziły do dalszego rozwoju sił wytwórczych przez roz­budowę przemysłu. Uzyskano dzięki temu istotny wzrost mocy e.lektrowni cieplnych, wydobycia węgla kamiennego, produkcji koksu, surówki oraz wyrobów hutniczych, ciągników, włókien syntetycznych, cementu. W okresie trzeciego planu pięcioletniego przy zakładanym przeciętnym wzroś­cie

PO RAZ PIERWSZY

Po raz pierwszy dokonano bardzo szerokiej, obiektywnej analizy niewłaści­wości inwestowania [63] i postanowiono wyeliminować je z dalszej działalności.Już w planie 1971 r. zastąpiono wiele nowych inwestycji modernizacją istnieją­cych zakładów przemysłowych, zwiększono program budownictwa mieszkaniowego, przyznano dodatkowe nakłady na uzbrojenie terenów

ZŁAMANIE ZALEŻNOŚCI

Załamanie działalności inwestycyjnej nastąpiło w 1979 r., w którym nastąpił spadek produkcji globalnej budownictwa do 94,9% w porównaniu z rokiem 1978 (ceny .stałe; w 1978 r. produkcja globalna była wyższa od osiągniętej w 1977 r. o 4,4%), a w 1980

W MIARĘ MOŻLIWOŚCI

W ostatnich kilkunastu latach jedną z bardzo zaniedbanych spraw była reno­wacja zasobów trwałych. Kierowano nakłady głównie na nowe inwestycje, gdy ist­niejący majątek ulegał dekapitalizacji, a nie modernizowany będzie nas utrzymy­wać w zacofaniu technicznym i technologicznym. Przy obecnej strukturze rodzajo­wej majątku

KONSEKWENCJA KRYZYSU

Konsekwencją ogólnego kryzysu stał się wielki spadek wydajności pracy w pod­stawowej i pomocniczej produkcji budowlanej. W bardzo ograniczonym zakresie wy­korzystuje się potencjał przedsiębiorstw w postaci kosztownych maszyn, obiektów zaplecza produkcji pomocniczej i usług. Nieefektywnie też wykorzystuje się apa­rat techniczny i

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)