Kategoria: Działalność polityczna

WIELE NOWYCH CECH

Można wyróżnić wiele nowych, pozytywnych cech działalności centrali związkowej CIO w porównaniu ze skostniałą polityką AFL; wymienimy niektóre z nich:po pierwsze, realizowała ona koncepcję jednolitych związków przemysłowych, zgodnie z którą związki branżowe skupiały wszy­stkich pracowników danej branży lub gałęzi przemysłu,

POD NACISKIEM ZWIĄZKOWCÓW

Wprawdzie odbywało się to pod naciskiem szeregowych związkowców, lecz niezależnie od mo­tywów, którymi kierowali się przywódcy CIO, było to zjawisko korzystne dla całości amerykańskiego ruchu robotniczego i siły zwią2;ków zawodowych.W czasie Wielkiego Kryzysu wydatnie wzrosło znaczenie Komu­nistycznej Partii Stanów Zjednoczonych,

PROGRAMY I POSTULATY

Zawarte w ich programach postulaty — dotyczące: likwidacji ustro­ju kapitalistycznego i zbudowania socjalizmu, uznania przez Stany Zjednoczone Związku Radzieckiego, nacjonalizacji kolei, przystąpie­nia clo Czerwonej Międzynarodówki Związków Zawodowych — mi­mo poparcia przez wiele oddziałów lokalnych związków i federacji stanowych AFL, były

KONTROLOWANIE ZWIĄZKÓW

Kontrolowali też niektóre związki zawodowe, zrze­szające — według źródeł amerykańskich — ok. 800 tys. członkówOd masowości i organizacyjnej jednolitości ruchu związkowego za­leżał wzrost jego siły w konfliktach z kapitałem. Szanse takiego roz­woju sytuacji zostały zaprzepaszczone w wyniku ewolucji stosunków politycznych

WYDALENIE Z SZEREGÓW

W 1949 r. kierownictwo CIO wydaliło z szeregów centrali wszystkie związki postępowe — wśród nich także te, które znajdo­wały się pod wpływami komunistów lub ludzi sympatyzujących z komunistami. Te decyzje powzięła Rada Wykonawcza CIO, którą zjazd delegatów upoważnił do wykluczania

UMOWA ZJEDNOCZENIOWA

W ten sposób nastąpiło zbliżenie stanowisk między CIO a AFL co do celów, kierunków i form działania, umożliwiające na­wiązanie rozmów w sprawie zjednoczenia obu central. Umowa zjednoczeniowa, która doszła do skutku w 1955 r., stano­wiła zakończenie trwającego dwadzieścia lat rozłamu

STOSUNEK PAŃSTWA DO RUCHU ZWIĄZKOWEGO

Rola ruchu związkowego w każdym systemie społeczno-ekonomi­cznym w istotny sposób zależy od stosunku państwa do tego ruchu. W Stenach Zjednoczonych w tej sferze nastąpiła ewolucja — Q ile w pierwszych fazach rozwoju związków zawodowych działalność państwa miała wyraźnie charakter antyzwiązkowy,

ORGANIZACJE ZRZESZAJĄCE

Do wybuchu pierwszej wojny światowej kapi­tał nie życzył sobie takiej ingerencji państwa, przedtem zaś — do końca XIX w. — nie życzyły sobie takiej ingerencji również związ­ki zawodowe. Jako organizacje zrzeszające robotników wykwalifi­kowanych, od czasów utworzenia AFL sprężyście zorganizowane,o   zdecydowanie

ZARAZ PO ZAKOŃCZENIU WOJNY

Jednak zaraz po zakończeniu wojny państwo przestało popierać związki zawodowe. I dopiero lata trzydzieste przyniosły przełom w polityce państwa w tej dziedzinie. W tym okresie powsta­ła większość przepisów gwarantujących pracownikom prawo zrze­szania się. Kolejne ustawy w tym przedmiocie wychodziły w

PRAWO PRZYZNANE ZWIĄZKOM

Związkom zawodowym zostało przyznane prawo tworzenia organizacji związkowej w każdym przedsiębiorstwie lub instytucji oraz prowadzenia rokowań z praco­dawcami, między innymi w sprawie zbiorowych układów pracy. Uzyskały one ponadto ochronę prawną przed poczynaniami pracoda­wcy przeciwko związkowi zawodowemu — takimi na przykład

NIELEGALNA ZASADA

Za nielegalną uznała zasadę obowiązkowego członkostwa zbiorowe­go — tzw. zasadę closed shop. Wprowadziła odpowiedzialność zwią­zku zawodowego za szkody materialne wynikłe z niewykonania umo­wy zbiorowej. Przyniosła też restrykcje polityczne i zabroniła zwią­zkom przyjmowania subwencji od ugrupowań politycznych oraz ograniczyła wpływy lewicy

OGRANICZENIE PRAWA DO STRAJKU

Ustawa ograniczy­ła prawo do strajku i zapewniła związkom zawodowym przedsiębior­ców (Company Unions) ochronę przez akcjami ze strony organizacji robotniczych .Generalnie negatywny wobec związków zawodowych stosunek państwa, realizującego przede wszystkim interesy kapitału, utrudnił związkową działalność, a tym samym hamował realizację i