Tag Archives: części do maszyn rolniczych.

ANALOGICZNE POSTĘPOWANIE

Analogicznie postępuje się z poniesionymi kosztami niewykorzystanej doku­mentacji projektowo-kosztorysowej, jeżeli przygotowano ją dla jednostek gospo­darki uspołecznionej. W przypadku przedsiębiorstw koszty niewykorzystanej w cią­gu dwóch lat dokumentacji obciążają ich rachunek wyników ekonomicznych. Przy późniejszym jej wykorzystaniu równowartość kosztów zalicza się na