KOSZTY INWESTYCYJNE

Nie zalicza się do nich odsetek od kredytów bankowych oraz udziałów wnoszonych na realizację inwe­stycji towarzyszących i wspólnych. Zależnie od uzyskiwanych efektów poniesione koszty inwestycji dzieli się na cztery następujące grupy:  zwiększające     wartość majątku trwałego,   zwiększające     wartość zasobów (środków)   obrotowych, zwiększające      wartości niematerialne i prawne,     bez majątkowego efektu gospodarczego. Odrębną grupę stanowią straty oraz zyski inwestycyjne.Koszty zwiększające wartość majątku trwałego to wszystkie nakłady pracy i przedmioty długotrwałego użytko­wania o jednostkowej wartości ponad 30 tys. zł oraz okresie użytkowania dłuż­szym od roku. Obejmują one koszty bezpośrednie i pośrednie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *