//////

ROZBUDOWA

Rozbudowa jest działalnością inwestycyjną prowadzącą do wzrostu mocy produkcyjnej lub usługowej przez rozszerzenie powierzchni użytkowych w gra­nicach określonych lokalizacji lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Przeważnie przy rozbudowie dokonuje się modernizacji, zmian profilu i technologii produkcji, doprowadza się do obniżenia kosztów produkcji, podwyższenia jej jakości, poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Nowe budowle dotyczą nowych zakładów przemysłowych, filii zakładów istnieją­cych, oddziałów lub wydziałów, które wytwarzać będą wyroby nowych rodzajów. Nowe inwestycje produkcyjne, które dominowały w polskiej działalności inwestycyjnej do końca lat siedemdziesiątych, są i będą w przyszłości ograniczane do przypad­ków wszechstronnie ekonomicznie i gospodarczo uzasadnionych.

 Go to post page

Lipiec 14th, 2017 by admin

INWESTYCJE CENTRALNE

Inwestycje centralne, podejmowane przez rząd, wymagające zatwierdzenia przez Sejm PRL, dotyczą:rozwoju krajowej-bazy surowcowo-paliwowej i energetycznej; inwestycje tej grupy charakteryzują się szczególnie wysoką kapitałochłonnością i amortyzują się przez długi czas, budowy i rozbudowy wielkiej infrastruktury technicznej; dotyczą one in­westycji komunikacyjnych, wodnych, kompleksowych przedsięwzięć zmierzających do ochrony środowiska, rekultywacji terenów zdewastowanych przez działalność wydo­bywczą i przemysłową,  rozwoju infrastruktury społecznej o szczególnym i ogólnokrajowym znacze­niu; przykładami inwestycji tej grupy są realizowane w latach osiemdziesiątych: Centrum Onkologii, Centrum Zdrowia Matki Polki, Biblioteka Narodowa,  inne inwestycje o strategicznym charakterze gospodarczym, inwestycje wy­nikające z porozumień międzynarodowych, zawartych -przez rząd PRL oraz inwesty­cje służące celom obronności i bezpieczeństwa kraju.

 Go to post page

Czerwiec 24th, 2017 by admin

KREDYTOWANIE I POMOC FINANSOWA

Kredytowanie i pomoc finansowa państwa dla budownictwa spółdzielczego są dominujące, w budownictwie indywidualnym są możliwe kredyty bankowe, jednak ca­łość kosztów ponosi właściciel. Nakłady inwestycyjne finansuje się dzięki dochodowi narodowemu, a dokład­niej z akumulacji pozwala sprecyzować następujące główne wnioski:   dochód narodowy wzrastał w latach 1970-1973. W 1973 rj wystąpiła wartość ekstremalna i wzrost dochodu zmniejszał.się do 1978 r., a od 1979 r. następuje obniżanie się dochodu, osiągając w 1982 r. B9% wartości z 1931 r.;spożycie ogółem oraz spożycie przez ludność (poz. 2 i 3) osiągnęły swoje maksimum też w 1973 r., po’czym po okresie prawie ustabilizowanej dynamiki w latach 1974-1976, nastąpił jej spadek. W 1981 r. obydwa rodzaje spożycia nie wykazały dynamiki, a w 1982 r. osiągnęły wartości niższe niż w 1981 r. Charakte­rystyczne jest, że wyniki 1979 r. w zakresie dochodu wykazywały już regres, gdy w odniesieniu do spożycia nastąpiło to’w danych statystycznych 1982 r.

 Go to post page

Czerwiec 18th, 2017 by admin

OGRANICZENIA INWESTYCYJNE

Regres w zakresie akumulacji wystąpił wcześniej, bo w 1977 r,, a był po­przedzony ujemną dynamiką nakładów inwestycyjnych, po raz pierwszy w 1976 r. A więc już wówczas starano się przeciwdziałać kryzysowi, utrzymując dynamikę spo­życia kosztem ograniczeń nakładów inwestycyjnych. Ograniczenia inwestycyjne nie okazały się skuteczne i nie zahamowały postępującego kryzysu. Podjęcie w 1981 r. drastycznej decyzji wstrzymania inwestycji, szczególnie produkcyjnych, nie do­prowadziło do pozytywnego skutku, ponieważ nie można z roku na rok przestawić produkcji z proinwestycyjnej na prokonsumpcyjną. Natomiast skutki negatywne dla budownictwa okazały się katastrofalne.-Liczba wstrzymanych zadań inwestycyjnych w dniu 31.12.1981 wyniosła 1273 o wartości kosztorysowej 431,4 mld zł, zaawan­sowanych w 24,9# [52, tabl. 6(105)].

 Go to post page

Czerwiec 4th, 2017 by admin

PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE

Przedsięwzięcie inwestycyjne charakteryzuje się kompleksowym zakresem rzeczowym, obejmującym inwestycję podstawową oraz wszystkie inwestycje współzależne (wspólne, towarzyszące itp.). I tak np. przedsięwzięcie miejskie w postaci budowy osiedla mieszkaniowego lub jego określonej części, za­pewniającej pełne warunki do zamieszkiwania w nim, obejmuje budowę budynków mieszkalnych, niezbędnej infrastruktury technicznej i socjalnej. Przedsięwzięcie dzieli się na kilka, czasem kilkanaście zadań inwestycyj­nych. Opracowuje się dla nich założenia techniczno-ekonomiczne (ZTE), które po zatwierdzeniu przez organy zwierzchnie bezpośredniego inwestora lub przyszłego użytkownika, są podstawą opracowań projektów technicznych (PT) i kosztorysów.

 Go to post page

Maj 24th, 2017 by admin

KOSZTY INWESTYCYJNE

Nie zalicza się do nich odsetek od kredytów bankowych oraz udziałów wnoszonych na realizację inwe­stycji towarzyszących i wspólnych. Zależnie od uzyskiwanych efektów poniesione koszty inwestycji dzieli się na cztery następujące grupy:  zwiększające     wartość majątku trwałego,   zwiększające     wartość zasobów (środków)   obrotowych, zwiększające      wartości niematerialne i prawne,     bez majątkowego efektu gospodarczego. Odrębną grupę stanowią straty oraz zyski inwestycyjne.Koszty zwiększające wartość majątku trwałego to wszystkie nakłady pracy i przedmioty długotrwałego użytko­wania o jednostkowej wartości ponad 30 tys. zł oraz okresie użytkowania dłuż­szym od roku. Obejmują one koszty bezpośrednie i pośrednie.

 Go to post page

Maj 20th, 2017 by admin

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Koszty bezpośrednie dotyczą wykonania lub nabycia obiektów majątku trwałego, jak np. budowy obiektu produkcyjnego, kupna budynku mieszkalnego, zakupu maszyny łącznie z kosztem jej transportu, montażu i- uruchomienia, zakupu pojazdu. Jako koszty pośrednie zali­cza się nakłady finansowe poniesione na więcej niż jeden obiekt, jak np. koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji, nadzoru autorskiego projektan­tów, badań geologicznych, pomiarów geodezyjnych, zagospodarowania.placu budowy w zakresie pokrywanym przez inwestora i inne, które dotyczą kilku obiektów. Kosz­ty pośrednie rozdziela się na obiekty, których one dotyczą, proporcjonalnie do wielkości ich kosztów bezpośrednich.Koszty  zwiększające wartość.- te.chniczną lub użytkową zasobów trwałych, nie .-zwiększając ich wielkości, są to koszty adap­tacji, modernizacji lub rekonstrukcji; dolicza się je do dotychczasowej wartości obiektów.

 Go to post page

Maj 18th, 2017 by admin

WSTRZYMANIE INWESTYCJI

1981 r. w związku z kryzysem-najwyższe władze naszego państwa podjęły decyzje wstrzymania licznych realizowanych do tego czasu inwestycji, głównie ze sfery produkcji materialnej. W tej właśnie sferze do końca 1981 r. wstrzymano 991 zadań inwestycyjnych o wartości kosztorysowej 416,5 rald zł (w cenach 1981 r.), zaawansowanych w 25,6%. Wstrzymano 282 inwestycje ze sfery niematerialnej o war­tości kosztorysowej 14,9 mld zł, których zaawansowanie globalne wynosiło zaled­wie 5,3% (0,8 mld zł). Według stanu w dniu 30.09.82 liczba wstrzymanych inwesty­cji wzrosła do 1559 zadań o wartości kosztorysowej 482,9 mld zł, na które do chwili ich wstrzymania wydatkowano 128,1 mld zł (26,5% ich wartości kosztoryso­wej) [52j. Według poziomu cen, jakie kształtowały się w roku 1983 szacowano, że na ukończenie wszystkich wstrzymanych zadań byłoby niezbędne około 1500 mld zł.

 

 Go to post page

Maj 5th, 2017 by admin