Category Archives: Działalność polityczna

Czy opłaca się kupować meble z drewna litego

W internecie można dużo przeczytać o meblach z drewna litego. Dojść można jednak do wniosku, że są one przereklamowane a wszystkie ich opisy to nic innego jak chwyty marketingowe. Dużo osób posiada tanie meble i nie psują się one często

DLA IMIGRANTÓW

Dla imigrantów, którzy opuścili kraje o silnych tradycjach feudalnych, wyznaczających raz na zaw­sze miejsce jednostki w hierarchii społecznej, demokracja i wolność polityczna, wolność sumienia i wyznania istniejące w Stanach Zjed­noczonych były częstokroć spełnieniem największych ideałów życiowych. Wiara w doskonałość demokracji

STAN SPOŁECZNEJ ŚWIADOMOŚCI

Obfitość bogactw naturalnych i płodów ziemi stwarzała warunki sprzyjające szybkiemu rowojowi przemysłu. Prowadziło to do utrwalenia się względnie egalitarnego charakteru struktury społecznej i ugruntowania poczucia równości. Wyrażało się to w przekonaniu, że wolna konkurencja otwiera wszystkim obywate­lom drogę do najwyższych

WAŻNY CZYNNIK UTRUDNIAJĄCY

Ważnym czynnikiem utrudniającym polityczne zorganizowanie amerykańskiej klasy robotniczej było również wyjątkowo duże zróż­nicowanie klasy robotniczej pod względem stopnia kwalifikacji i tym samym — pod względem dochodów. Imigranci przybywający do Stanów Zjednoczonych w olbrzymiej większości nie posiadali żadnych kwalifikacji, wielu z

W OGROMNEJ WIĘKSZOŚCI

W ogromnej większości klasa robotnicza Stanów Zjednoczonych rekrutowała się z chłopstwa przybywającego z Europy, nie posiadającego świadomości klasowej, a zdarzało się, że i narodowej. W tej wielonarodowej, wielojęzycznej, obcej sobie masie ludzi dominowały raczej tendencje do solidary­zowania się z grupą

PODZIAŁ NA RASY

Istniał wszak podział na dwie rasy — białą, mającą realne możli­wości społecznego awansu, oraz czarną, której położenie na dnie społecznej hierarchii prawie uniemożliwiało jakikolwiek awans społeczny czy ekonomiczny. W tej sytuacji ludność murzyńska, sta­nowiąca najtańszą siłę roboczą, była w konkurencji

ZAMIAR DOROBIENIA SIĘ

Część imigrantów, dość liczna, przy­była do Stanów Zjednoczonych tylko z zamiarem dorobienia się określonych oszczędności i powrotu do kraju. Z tych też względów była ona zainteresowana przede wszystkim ciągłością zatrudnienia i na ogół nie przejawiała solidarności klasowej w stosunku do

WAŻNY ASPEKT POLITYKI

Ważnym aspektem polityki klas rządzących wobec ruchu związkowego było angażowanie sądów do walki ze związkami zawodowy­mi. Sądy, jako instancje oceniające zgodność strajków, bojkotów lub pikietowania z prawem, wydawały w większości przypadków zakazy prowadzenia takich akcji. Ponieważ w tradycji amerykańskiej owych