//////

DLA IMIGRANTÓW

Dla imigrantów, którzy opuścili kraje o silnych tradycjach feudalnych, wyznaczających raz na zaw­sze miejsce jednostki w hierarchii społecznej, demokracja i wolność polityczna, wolność sumienia i wyznania istniejące w Stanach Zjed­noczonych były częstokroć spełnieniem największych ideałów życiowych. Wiara w doskonałość demokracji amerykańskiej, a zwła­szcza poczucie równości, jakie ona dawała, utwierdzały przekonanie bezklasowości amerykańskiego społeczeństwa. Proces odbicia utrwalenia się w społecznej świadomości jaskrawej różnicy między otwarrością społeczeństwa amerykańskiego a wstecznictwem feuda- lizmu w Europie Stanisław Ossowski nazwał „tłem kontrastowym”. Kapitalizm w Stanach Zjednoczonych rozwijał się w wyjątkowo pomyślnych warunkach nie tylko politycznych, lecz i ekonomicz­nych. Ze względu na możliwość kolonizacji ogromnych terenów na Zachodzie przybysze nie mieli trudności z otrzymywaniem nadziałów ziemi.

 Go to post page

Styczeń 11th, 2014 by admin

STAN SPOŁECZNEJ ŚWIADOMOŚCI

Obfitość bogactw naturalnych i płodów ziemi stwarzała warunki sprzyjające szybkiemu rowojowi przemysłu. Prowadziło to do utrwalenia się względnie egalitarnego charakteru struktury społecznej i ugruntowania poczucia równości. Wyrażało się to w przekonaniu, że wolna konkurencja otwiera wszystkim obywate­lom drogę do najwyższych stanowisk, że wszyscy oni mają równe szanse, a ci, którym się nie powiodło, są sami sobie winni. Ten stan społecznej świadomości był okolicznością hamującą utworzenie politycznej reprezentacji mas pracujących. Dodatkową trudność zorganizowania politycznej partii klasy robotniczej stanowił fakt zmonopolizowania życia politycznego przez tradycyjne dwie partie burżuazyjne — Partię Demokratyczną (Democratic Party) i Partię Republikańską (Republican Party), które w ostatnim ćwierćwieczu XIX w. otwarcie likwidowały w zarodku wszelkie próby formowania partii trzecich.

 Go to post page

Styczeń 8th, 2014 by admin

WAŻNY CZYNNIK UTRUDNIAJĄCY

Ważnym czynnikiem utrudniającym polityczne zorganizowanie amerykańskiej klasy robotniczej było również wyjątkowo duże zróż­nicowanie klasy robotniczej pod względem stopnia kwalifikacji i tym samym — pod względem dochodów. Imigranci przybywający do Stanów Zjednoczonych w olbrzymiej większości nie posiadali żadnych kwalifikacji, wielu z nich było analfabetami. Toteż z reguły akceptowali oni każde, nawet najniższe płace. Równocześnie zaś gwałtowny rozwój przemysłu oraz przewaga okresów koniunktury nad okresami depresji powodowały szerokie i nie zawsze zaspokajane zapotrzebowanie na robotników wykwalifikowanych, sprzyjające szybkiemu wzrostowi ich dochodów. Kolejną trudność stanowił zróż­nicowany skład etniczny klasy robotniczej.

 Go to post page

Styczeń 3rd, 2014 by admin

W OGROMNEJ WIĘKSZOŚCI

W ogromnej większości klasa robotnicza Stanów Zjednoczonych rekrutowała się z chłopstwa przybywającego z Europy, nie posiadającego świadomości klasowej, a zdarzało się, że i narodowej. W tej wielonarodowej, wielojęzycznej, obcej sobie masie ludzi dominowały raczej tendencje do solidary­zowania się z grupą etniczną niż do więzi z towarzyszami pracy, zwłaszcza że mnożyły się przypadki dyskryminacji etnicznej w miej­scach zatrudnienia. Linia podziału w praktykach dyskryminacyjnych przebiegała na ogół między wykwalifikowanymi robotnikami, prze­ważnie pochodzenia anglosaskiego i niemieckiego, a robotnikami niewykwalifikowanymi, na ogół reprezentującymi inne narodowości.Dotyczyło to także zróżnicowania rasowego klasy robotniczej.

 Go to post page

Grudzień 31st, 2013 by admin

PODZIAŁ NA RASY

Istniał wszak podział na dwie rasy — białą, mającą realne możli­wości społecznego awansu, oraz czarną, której położenie na dnie społecznej hierarchii prawie uniemożliwiało jakikolwiek awans społeczny czy ekonomiczny. W tej sytuacji ludność murzyńska, sta­nowiąca najtańszą siłę roboczą, była w konkurencji na rynku pracy potencjalnym zagrożeniem dla robotników niewykwalifikowanych z innych grup etnicznych. Na tym tle różnice położenia w obrębie białej większości ulegały znacznemu zatarciu. Wśród robotników- -imigrantów wzrostowi świadomości klasowej nie sprzyjał fakt, że każde, nawet najgorsze według standardów amerykańskich warunki życia były dla większości z nich lepsze od nędzy, którą cierpieli w krajach swego pochodzenia.

 Go to post page

Grudzień 15th, 2013 by admin

ZAMIAR DOROBIENIA SIĘ

Część imigrantów, dość liczna, przy­była do Stanów Zjednoczonych tylko z zamiarem dorobienia się określonych oszczędności i powrotu do kraju. Z tych też względów była ona zainteresowana przede wszystkim ciągłością zatrudnienia i na ogół nie przejawiała solidarności klasowej w stosunku do innych grup robotników. Robotnik amerykański zaś, inspirowany pragnie­niem indywidualnego sukcesu, osiągnąwszy pewien stan zamożności, dążył do uzyskania niezależności, którą w amerykańskim systemie społeczno-gospodarczym daje odpowiedni stan posiadania. Wskutek tego w Stanach Zjednoczonych występował większy niż na przykład w Europie przepływ z klasy robotników do klasy drobnych lub śred­nich kapitalistów.

 Go to post page

Grudzień 3rd, 2013 by admin

WAŻNY ASPEKT POLITYKI

Ważnym aspektem polityki klas rządzących wobec ruchu związkowego było angażowanie sądów do walki ze związkami zawodowy­mi. Sądy, jako instancje oceniające zgodność strajków, bojkotów lub pikietowania z prawem, wydawały w większości przypadków zakazy prowadzenia takich akcji. Ponieważ w tradycji amerykańskiej owych czasów orzeczenia sądowe były przyjmowane przez opinię publiczną z całą atencją — jako bezwzględnie słuszne i niepodważalne — każ­dy wyrok sądu przeciwko związkom obniżał ich prestiż w społeczeń­stwie i stawiał pod pręgierz opinii, przypisującej im wrogość wobec całości instytucji amerykańskich.

 Go to post page

Listopad 15th, 2013 by admin

POLITYKA WEWNĘTRZNA

Politykę wewnętrzną amerykańskich klas rządzących cechowała też ostrość represji przeciwko organizacjom lewicowym. Za przykład może posłużyć potraktowanie organizacji Przemysłowi Robotnicy Świata (Industrial Workers of the World). Utworzona w 1905 r., podkreślała ona swój klasowy charakter i usiłowała jed­noczyć robotników bez względu na kwalifikacje, narodowość, kolor skóry. Jej dążeniem było zorganizowanie pracowników na zasadzie systemu przemysłowego. Związek ten nabrał największego znaczenia w czasie pierwszej wojny światowej i kilku lat powojennych dzięki rosnącej popularności idei socjalistycznych — po zwycięstwie rewo­lucji w Rosji — i wzmożonym nastrojom rewolucyjnym w Europie.

 Go to post page

Listopad 11th, 2013 by admin