ANALOGICZNE POSTĘPOWANIE

Analogicznie postępuje się z poniesionymi kosztami niewykorzystanej doku­mentacji projektowo-kosztorysowej, jeżeli przygotowano ją dla jednostek gospo­darki uspołecznionej. W przypadku przedsiębiorstw koszty niewykorzystanej w cią­gu dwóch lat dokumentacji obciążają ich rachunek wyników ekonomicznych. Przy późniejszym jej wykorzystaniu równowartość kosztów zalicza się na finansowanie inwestycji, Jako bezpłatnie uzyskane świadczenie. Analogiczne, słuszne zdaniem autora, postępowanie obowiązywało do 1983 r. w odniesieniu do kosztów poniesio­nych przez przedsiębiorstwa za niewykorzystane badania geologiczne, nabycia li­cencji i patentów, niewykorzystanych terenów pod budowę.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *