WŁAŚCIWA ROZBUDOWA

Właściwa rozbudowa zaplecza produkcyjno-usługowego budownictwa to istotny przejaw koncentracji produkcji pomocniczej oraz usług dla produkcji podstawowej na placach budowy, pozwalającej na efektywną mechanizację budownictwa. To Jedno­cześnie poprawna droga do uprzemysłowienia produkcji budowlanej i dynamicznego wzrostu zdolności produkcyjnej przedsiębiorstw budowlano-montażowych. Należy przy tym ograniczać dotychczasową praktykę organizowania baz produkcyjno-usługo- wych dla poszczególnych przedsiębiorstw i stopniowo przechodzić na wyodrębnione przedsiębiorstwa działające dla potrzeb określonego regionu lub zrzeszenia przedsiębiorstw. Bezwzględnie konieczna jest pełna zgodność zakresu rzeczowego planu każdego zadania inwestycyjnego z niezbędnymi nakładami finansówymi. Zakres rzeczowy wy­nikać muSi z dokumentacji projektowej, a jest wyrażany wielkościami charaktery­zującymi poszczególne obiekty (m2 powierzchni użytkowej, m przestrzeni zabudo­wy, m w przypadku obiektów liniowych, jak rurociągi, linie energetyczne lub te­lekomunikacyjne, czy ulice lub drogi o określonych szerokościach) przy opraco­wywaniu założeń techniczno-ekonomicznych oraz projektów wstępnych.

 Go to post page

Maj 4th, 2015 by admin

PROCES PODSTAWOWY

Proces podstawowy to złożony proces wykonania konstrukcji nośnej każdego obiektu budowlanego (ściany nośne i przekrycia, szkielet nośny, konstrukcje pod­trzymujące itd.).dostawy materiałów, półfabrykatów i prefabrykatów ściśle dostosowane do potrzeb prowadzonych procesów zasadniczych, najlepiej metodą kompletowania do­staw ,   prowadzenie produkcji budowlanej w całym przedsiębiorstwie według prze­słanek metody pracy równomiernej.Ograniczanie ilości jednocześnie wykonywanych inwestycji powinno być łączo­ne z terenową koncentracją zasobów produkcji i ograniczaniem liczby placów budo­wy w celu szybszego wykonywania zadań. Przy koncentracji zadań realizacyjnych zapewnia się możliwość pełnego wykorzystania parku maszynowego i stwarza warunki efektywnej mechanizacji. To samo dotyczy uprzemysłowienia budownictwa, którego efektywność wymaga koncentracji, wyrażającej się dużymi zadaniami w określonym terenie czy też na placu budowy.

 Go to post page

Maj 4th, 2015 by admin

DŁUGI CYKL OPÓŹNIA

Długi cykl opóźnia wprowadzenie nowej technologii, powoduje nieraz przeprojektowywanie obiektów w czasie ich realiza­cji lub uruchamianie zakładu z technologią nienowoczesną w stosunku do poziomu przodującej techniki światowej.Dotychczasowe skracanie cykli, narzucane sposobami administracyjnymi za pośrednictwem normatywnych ich wartości, powinno być zastąpione środkami techno- logiczno-organizacyjnymi z zastosowaniem zasady koncentracji według następujące­go toku postępowania:  koncentracja środków i zasobów do szybkiego wykonania procesu podstawo­wego ‚,  koncentracja zasobów do wykonania procesów pozostałych (wykonania funda­mentów, dolnych partii obiektu do poziomu 0,00, obudowa konstrukcji, wewnętrzne i zewnętrzne wykończenie) w tempie dyktowanym przez proces podstawowy,  ścisła koordynacja dostaw maszyn i urządzeń z postępem procesów budowla­nych.

 Go to post page

Maj 4th, 2015 by admin

WYKONAWSTWO INWESTYCYJNE

Organizacja działalności inwestycyjnej oraz mechanizmy ekonomiczne w niej nieodzowne muszą prowadzić do układów, w których wszyscy współwykonawcy zadań podporządkowani zostaną wspólnemu celowi: najbardziej sprawnej działalności -i najwyższych jej efektów gospodarczo-społecznych. Realizacja wskazanego celu wy­maga koncentracji na każdym placu budowy, prowadzącej do skracania cykli inwe­stycyjnych. Daje to w skutkach ekonomicznych efektywne wykorzystanie potencjału produkcyjnego przedsiębiorstw wykonawczych oraz zwiększenie możliwości inwesto­wania. Przy krótszych cyklach inwestycyjnych skraca się okres zamrożenia nakła­dów, przyspiesza okres ich amortyzacji, zmniejsza koszty ogólne. Skrócenie cyklu inwestycyjnego staje się szczególnie ważne przy szybko modernizującej się lub zmieniającej się technologii produkcji.

 Go to post page

Maj 4th, 2015 by admin

SYSTEM PŁACOWY

System płacowy stosowany w jednostkach projektowania nie mobilizował projektantów do oszczędnego projektowania. Jest to nadal zagadnienie czekające na prawidłowe rozwiązania w reformie gospodarczej.Masowość produkcji, sprzyjająca obniżaniu kosztów, dyktuje słuszność pro­jektowania specjalistycznych zakładów o dużych mocach produkcyjnych. Koncentra­cja wytwarzania w dużych jednostkach przemysłowych jest dalszym zastosowaniem omawianej zasady, pozwalającym na nowoczesną technologię, wysoki stopień mecha­nizacji oraz automatyzację sterowania produkcją. We wszystkich Jednak przypadkach koncentracja ma swoje optimum, które po­winno być ustalane za pomocą rachunku ekonomicznego.

 Go to post page

Maj 4th, 2015 by admin

POD WSPÓLNYM DACHEM

Spotyka się też rozwiązania doprowadzające do umieszczania pod wspólnym dachem wielkich hal lub budynków o wysokości 4-6 kondygnacji*^ kilku zakładów przemysłowych ko­operujących ze sobą. Koncentracja w postaci dużych, nowo budowanych zakładów miała miejsce w okresie najintensywniejszej działalności inwestycyjnej lat siedemdziesiątych.Nie oszczędzano jednak terenów pod zabudowę, budując na nich nieomal wyłącznie hale produkcyjne, pomimo, że znaczna ich część mogła być zaprojektowana w pos­taci parokondygnacyjnych budynków. Zapewniłoby to nie- tylko oszczędności tere­nów, przeważnie rolniczych, ale też kosztów budowy i kosztów eksploatacji dzięki skróceniu dróg przepływu mas w transporcie wewnątrzprodukcyjnym i międzywy­działowym, mniejszym sieciom instalacyjnym, niższym kosztem ogrzewania.

 Go to post page

Maj 4th, 2015 by admin

KONCENTRACJA ZABUDOWY

W latach siedemdziesiątych w tymże Paryżu, w granicach starego miasta, wybudowano dziel­nicę „XXI wieku” la Defance. Jest to dzielnica wysokościowców, jednak w więk­szości przeznaczonych dla najbogatszych firm przemysłowo-handlowych świata. Na pewno dzielnica la Defance wzmocniła rolę Paryża, jako centrum handlowego Europy. Wcześniejsze przykłady koncentracji handlu i finansiery powstały w dużych mias­tach Stanów Zjednoczonych A.P. Koncentracja zabudowy zakładów przemysłowych oraz obiektów magazynowych ma lepsze rozpoznanie techniczno-ekonomiczne niż budynków miejskich. Wyraża się zmniejszeniem terenów zabudowy przez lokalizację większości a nawet wszystkich oddziałów produkcyjnych zakładu w obrębie jednego dużego budynku .

 Go to post page

Maj 4th, 2015 by admin

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Koncentracja zabudowy, uzyskiwana dzięki budownictwu dużych, wielosekcyj- nych oraz odpowiednio wysokich budynków mieszkalnych, staje się w dużych ośrod­kach miejskich koniecznością ze względu na ograniczone tereny pod zabudowę. Za­pewnia oszczędności nakładów na uzbrojenie terenów oraz komunikację. Wywołuje jednak szereg problemów nie tylko technicznych, lecz i socjologicznych, psycho­logicznych, fizjologicznych, wymagających obecnie odpowiednio zaprogramowanych studiów i badań. W latach pięćdziesiątych znany i uznany francuski architekt Le Corbusier przedstawił koncepcję przebudowy centrum Paryża na zespół budynków gigantów, koncentrujących w sobie funkcje mieszkalne i usługowe. Wygospodarowane dzięki koncentracji powierzchnie miały pozwolić na zachowanie części zabytkowej zabu­dowy starego Paryża oraz zwiększenie terenów zielonych w jego centrum.

 Go to post page

Maj 4th, 2015 by admin