//////

DOMINUJĄCY NURT

Wydaje się, że w chwili obecnej zarówno związki zawodowe, jak i przedstawiciele kapitału nie mają innej drogi jak ta, którą przy­jęły kraje Europy Zachodniej, gdzie „demokracja gospodarcza” i jej najważniejszy składnik, współdecydowanie, stają się z wolna istot­nym elementem panoramy stosunków przemysłowych.W sytuacji, gdy dominujący nurt amerykańskiego ruchu robotni­czego odrzuca program przeobrażeń strukturalnych, wszelkie dzia­łania, które przyczyniają się do demokratyzacji stosunków pracy, są ważnym elementem całokształtu dążeń mas pracujących do należne­go im miejsca w życiu gospodarczym.Lata 1982 1983 oznaczają, jak się wydaje, pewien punkt gra­niczny co do możliwości amerykańskiego ruchu związkowego w wal­ce o zwiększenie płac stosownie do wzrostu kosztów utrzymania.

 Go to post page

Grudzień 5th, 2016 by admin

KWESTA WSPÓŁDECYDOWANIA

Specyficzną cechą niemal wszystkich tego rodzaju porozumień w Stanach Zjed­noczonych jest to, że zawierają one wymóg podnoszenia wydajności pracy. W tym celu przewidują też: tworzenie autonomicznych grup robotników przy produkcji technicznie skomplikowanej, ruchomy czas pracy, udział pracowników w zyskach przedsiębiorstwa i w za­kupie jego akcji oraz — bardzo rzadko — różne formy współucze­stnictwa pracowników w zarządzaniu określonym odcinkiem pracy przedsiębiorstwa.Należy podkreślić, że w niektórych przypadkach porozumienia dwustronne są zawierane bez udziału tych związków zawodowych, które nieufnie odnoszą się do inicjatyw pracodawców, upatrując w nich przede wszystkich dążenie do zwiększania wydajności pracy kosztem robotników. Postawę amerykańskiej hierarchii związkowej wobec formuły „demokracji gospodarczej” najpełniej wyraził Thomas R. Donahue, wysoki funkcjonariusz centrali AFL—CIO, gdy w 1976 r. powiedział, że związki nie zamierzają być trybem w me­chanizmie zarządzania, na pewno obciążanym winą za wszelkie nie­powodzenia, a nie wynagradzanym dostatecznie w przypadkach suk­cesu.

 Go to post page

Grudzień 5th, 2016 by admin

SPECYFICZNA CECHA

Specyficzną cechą° niemal wszystkich tego rodzaju porozumień w Stanach Zjed­noczonych jest to, że zawierają one wymóg podnoszenia wydajności pracy. W tym celu przewidują też: tworzenie autonomicznych grup robotników przy produkcji technicznie skomplikowanej, ruchomy czas pracy, udział pracowników w zyskach przedsiębiorstwa i w za­kupie jego akcji oraz — bardzo rzadko — różne formy współucze­stnictwa pracowników w zarządzaniu określonym odcinkiem pracy przedsiębiorstwa.Należy podkreślić, że w niektórych przypadkach porozumienia dwustronne są zawierane bez udziału tych związków zawodowych, które nieufnie odnoszą się do inicjatyw pracodawców, upatrując w nich przede wszystkich dążenie do zwiększania wydajności pracy kosztem robotników. Postawę amerykańskiej hierarchii związkowej wobec formuły „demokracji gospodarczej” najpełniej wyraził Thomas R. Donahue, wysoki funkcjonariusz centrali AFL—CIO, gdy w 1976 r. powiedział, że związki nie zamierzają być trybem w me­chanizmie zarządzania, na pewno obciążanym winą za wszelkie nie­powodzenia, a nie wynagradzanym dostatecznie w przypadkach suk­cesu.

 Go to post page

Grudzień 5th, 2016 by admin

ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI

Z tego względu pod koniec lat pięćdziesiątych na szczeblu przedsiębiorstw zaczęły powstawać porozumienia między organizacjami związkowymi a pracodawcami w sprawie współpracy. Porozumienia te miały na celu zarówno zwiększanie wydajności pracy, jak i zagwarantowanie zatrudnienia; przewidywały też rozwi­janie innych form współpracy przedstawicielstw pracowników z pracodawcami.  .W 1974 r. powołano do życia Krajowy Ośrodek do Spraw Wydaj­ności i Humanizacji Pracy, by inspirował oraz wspomagał orga­nizacyjnie i finansowo eksperymenty w zakresie „demokracji go­spodarczej”. Z bardziej znanych przykładów realizacji zasad „demo­kracji gospodarczej” można wymienić następujące: ustanowienie ko­mitetów ochrony zatrudnienia i wydajności w przemyśle stalowym w wyniku zawarcia umowy zbiorowej między związkiem zawo­dowym a pracodawcami; komitety współpracy między związkiem zawodowym a pracodawcą w systemie energetycznym Tennessee Valley Authority w Jamestown Area (Nowy Jork).

 Go to post page

Grudzień 5th, 2016 by admin

ZWIĄZKI ZAWODOWE A „DEMOKRACJA GOSPODARCZA”

W odróżnieniu od krajów Europy Zachodniej w Stanach Zjedno- ‚ czonych idea „demokracji gospodarczej” nie zdobyła sobie wielkiej popularności ani w dyskusjach politycznych, ani w praktyce. I raczej nie dlatego, że związki zawodowe nie interesują się zbytnio tym problemem, czy też dlatego, że ruch robotniczy w USA jest słaby. Wynika to raczej z przekonania działaczy związkowych, że w Stanach Zjednoczonych już od dawna „demokracja gospodarcza” funk­cjonuje w postaci systemu dwustronnych pertraktacji między związkami zawodowymi a przedsiębiorcami, w toku których ustala się całokształt warunków pracy. Nie biorą oni jednak pod uwagę faktu,, że system dwustronnych pertraktacji nigdy nie zapewniał w pełni respektowania postulatów robotniczych, a także nie zawsze zadowa­lał pracowników.

 Go to post page

Grudzień 5th, 2016 by admin

DZIAŁANIA PROWADZĄCE DO ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW

Działania prowadzące do zmniejszenia kosztów społecznych pro­cesu koncentracji produkcji i kapitału mieszczą się w ogólnych ce­lach polityki ekonomicznej władz federalnych, chociaż na ogół nie są skuteczne w stosunku do wielkich korporacji. Niektóre związki zawodowe usiłują podnieść problem „uciekających fabryk” do rangi problemów pierwszoplanowych w działaniach administracji, lecz  dotychczas bez powodzenia. Jak wynika z powyższych wywodów, wpływ związków zawodo­wych na politykę ekonomiczną państwa jest dotychczas dość ogra­niczony. Być może nowa generacja przywódców AFL—CIO zdoła bardziej zbliżyć ruch związkowy do roli czynnika skuteczniej niż dotąd oddziałującego na tę sferę życia w USA.

 Go to post page

Grudzień 5th, 2016 by admin

UCIEKAJĄCE FABRYKI

Drugi przykład dotyczy sprawy tzw. uciekających fabryk („runaway plants ) zamykania fabryk w danej miejscowości w związ­ku z przemieszczaniem produkcji do innego stanu lub nawet za gra­nicę w celu zwiększenia zysków. Takie przypadki, będące następ­stwem koncentracji produkcji, występują w Stanach Zjednoczo­nych coraz częściej. Pociągają one za sobą wzrost napięć społecz­nych i ekonomicznych, ponieważ likwidacja przedsiębiorstwa na da­nym terenie pozbawia zatrudnienia setki osób i pogarsza położenie licznych rodzin. Tak było w miejscowości Clinton (Massachusetts), gdy wskutek zmiany właściciela zaprzestały produkcji zakłady dru­karskie Colonial Press. Tutaj również lokalna organizacja związ­kowa z poparciem związku krajowego usiłowała zapobiec zamknię­ciu zakładu .

 Go to post page

Grudzień 5th, 2016 by admin

DRAMATYCZNA SYTUACJA

Dramatyczna sytuacja na rynku pracy i położenie materialne wielu rodzin zmobilizowały do działania lokalny związek zawodowy. Nie oglądając się na pomoc władz państwowych ani krajowego związku, doprowadził on do czę­ściowego uruchomienia produkcji i współdziałając z lokalnymi orga- nizac.ami obywatelskimi rozpoczął starania o wykup zakładów hut­niczych. Sprawa wzbudziła ogromne zainteresowanie społeczeń­stwa . I chociaż po wielu wahaniach władze federalne ostatecznie odmówiły przyznania kredytów na zrealizowanie tej transakcji, nie zmienia to istoty sprawy: oddolne inicjatywy ekonomiczne organiza­cji związkowych mogą odegrać ważną rolę w całokształcie ogólnokra­jowej polityki ekonomicznej, zważywszy, że potencjalnie mają za­pewnioną społeczną akceptację.

 Go to post page

Grudzień 5th, 2016 by admin