//////

ZGŁOSZONY PROJEKT

W 1972 r. w Senacie został zgłoszony projekt ustawy przewidujący wyasygnowanie 10 min dolarów na badanie przyczyn alienacji amerykańskich robotników w procesie pracy oraz na pomoc techno­logiczną dla firm i organów władz centralnych i lokalnych mających do czynienia z tym problemem. W 1974 r. powołano do życia Krajo­wy Ośrodek do Spraw Wydajności i Humanizacji Pracy (National Center for Productivity and Quality of Working Life). W jego za­rządzie zasiadają także przedstawiciele pracowników, obok przed­stawicieli biznesu, władz i społeczeństwa. Budżet tego ośrodka w 1975 r. wynosił 2,5 min dolarów. Znamienny jest charakter działania tej instytucji, podkreślany już w nazwie, polegający na łącznym traktowaniu problemu „humanizacji pracy” i jej wydaj­ności.

 Go to post page

Grudzień 5th, 2016 by admin

PROGRAM ZWIĄZKÓW

Program związków pod przywództwem D. Frasera i W. Winpisingera oraz programy jeszcze kilku innych związków obejmowały szer­sze zagadnienia społeczno-ekonomiczne niż proklamowane przez kie­rownictwo AFL—CIO. Wytyczały one takie zadania, jak: powszech­na opieka lekarska, ochrona środowiska naturalnego, pomoc finan­sowa państwa dla szkolnictwa, przyjęcie do związków zawodowych grup społecznych dotychczas dyskryminowanych. Oprócz tego po­stulowały ograniczenie wydatków na zbrojenia, aktywne poparcie dla polityki odprężenia, powrót amerykańskich związków zawodo­wych do Międzynarodowej Organizacji Pracy, złagodzenie antykomunizmu .Wspomniana tendencja, określana też mianem „schizmy” w ruchu związkowym, wymusiła na kierownictwie AFL—CIO przystosowanie się do istniejących nastrojów; stąd w wystąpieniach przywódców Federacji obecność sformułowań o walce klasowej z wielkim kapi­tałem. Pod koniec lat siedemdziesiątych AFL—CIO poniechała też gróźb, że związki zawodowe porzucą ostatecznie Partię Demokra­tyczną, jeżeli będzie w niej dominować mniejszość „lewicowych ekstremistów”.

 Go to post page

Grudzień 2nd, 2016 by admin

PRAWO PRZYZNANE ZWIĄZKOM

Związkom zawodowym zostało przyznane prawo tworzenia organizacji związkowej w każdym przedsiębiorstwie lub instytucji oraz prowadzenia rokowań z praco­dawcami, między innymi w sprawie zbiorowych układów pracy. Uzyskały one ponadto ochronę prawną przed poczynaniami pracoda­wcy przeciwko związkowi zawodowemu — takimi na przykład jak tworzenie przez pracodawcę konkurencyjnego związku lub utrudnia­nie pracownikom przystępowania do organizacji związkowej.Ustawodawstwo po drugiej wojnie światowej wprowadziło istotne ograniczenia w przedmiocie swobody działania związków zawodo­wych. Ustawa Tafta—Hartleya z 1947 r., uchwalona w celu ograni­czenia roli ruchu związkowego w Stanach Zjednoczonych, uznała za niedozwolone skłanianie pracownika do przynależności związkowej lub powstrzymywanie go od przystąpienia do konkretnego związku bądź wystąpienia zeń; dotyczyło to także głosowania na związki.

 Go to post page

Grudzień 2nd, 2016 by admin

UMOWA ZJEDNOCZENIOWA

W ten sposób nastąpiło zbliżenie stanowisk między CIO a AFL co do celów, kierunków i form działania, umożliwiające na­wiązanie rozmów w sprawie zjednoczenia obu central. Umowa zjednoczeniowa, która doszła do skutku w 1955 r., stano­wiła zakończenie trwającego dwadzieścia lat rozłamu w zorganizowa­nym ruchu związkowym Stanów Zjednoczonych. Obiektywnie rzecz biorąc utworzenie jednej Federacji AFL—CIO było wydarzeniem sprzyjającym zwiększeniu siły ruchu związkowego w systemie spo­łeczno-ekonomicznym państwa, niezależnie od tego, jaką politykę poprowadzi nowa centrala. Poza obrębem Federacji pozostało kilka wielkich związków, m. in. górników, kolejarzy i innych, liczących ogółem prawie 2 min członków, których formy działalności, nie tak skostniałe jak AFL—CIO, stanowiły pewien alternatywny model dla lokalnych organizacji związkowych.

 Go to post page

Grudzień 2nd, 2016 by admin

WŁAŚCIWA ROZBUDOWA

Właściwa rozbudowa zaplecza produkcyjno-usługowego budownictwa to istotny przejaw koncentracji produkcji pomocniczej oraz usług dla produkcji podstawowej na placach budowy, pozwalającej na efektywną mechanizację budownictwa. To Jedno­cześnie poprawna droga do uprzemysłowienia produkcji budowlanej i dynamicznego wzrostu zdolności produkcyjnej przedsiębiorstw budowlano-montażowych. Należy przy tym ograniczać dotychczasową praktykę organizowania baz produkcyjno-usługo- wych dla poszczególnych przedsiębiorstw i stopniowo przechodzić na wyodrębnione przedsiębiorstwa działające dla potrzeb określonego regionu lub zrzeszenia przedsiębiorstw. Bezwzględnie konieczna jest pełna zgodność zakresu rzeczowego planu każdego zadania inwestycyjnego z niezbędnymi nakładami finansówymi. Zakres rzeczowy wy­nikać muSi z dokumentacji projektowej, a jest wyrażany wielkościami charaktery­zującymi poszczególne obiekty (m2 powierzchni użytkowej, m przestrzeni zabudo­wy, m w przypadku obiektów liniowych, jak rurociągi, linie energetyczne lub te­lekomunikacyjne, czy ulice lub drogi o określonych szerokościach) przy opraco­wywaniu założeń techniczno-ekonomicznych oraz projektów wstępnych.

 Go to post page

Maj 4th, 2015 by admin

PROCES PODSTAWOWY

Proces podstawowy to złożony proces wykonania konstrukcji nośnej każdego obiektu budowlanego (ściany nośne i przekrycia, szkielet nośny, konstrukcje pod­trzymujące itd.).dostawy materiałów, półfabrykatów i prefabrykatów ściśle dostosowane do potrzeb prowadzonych procesów zasadniczych, najlepiej metodą kompletowania do­staw ,   prowadzenie produkcji budowlanej w całym przedsiębiorstwie według prze­słanek metody pracy równomiernej.Ograniczanie ilości jednocześnie wykonywanych inwestycji powinno być łączo­ne z terenową koncentracją zasobów produkcji i ograniczaniem liczby placów budo­wy w celu szybszego wykonywania zadań. Przy koncentracji zadań realizacyjnych zapewnia się możliwość pełnego wykorzystania parku maszynowego i stwarza warunki efektywnej mechanizacji. To samo dotyczy uprzemysłowienia budownictwa, którego efektywność wymaga koncentracji, wyrażającej się dużymi zadaniami w określonym terenie czy też na placu budowy.

 Go to post page

Maj 4th, 2015 by admin

DŁUGI CYKL OPÓŹNIA

Długi cykl opóźnia wprowadzenie nowej technologii, powoduje nieraz przeprojektowywanie obiektów w czasie ich realiza­cji lub uruchamianie zakładu z technologią nienowoczesną w stosunku do poziomu przodującej techniki światowej.Dotychczasowe skracanie cykli, narzucane sposobami administracyjnymi za pośrednictwem normatywnych ich wartości, powinno być zastąpione środkami techno- logiczno-organizacyjnymi z zastosowaniem zasady koncentracji według następujące­go toku postępowania:  koncentracja środków i zasobów do szybkiego wykonania procesu podstawo­wego ‚,  koncentracja zasobów do wykonania procesów pozostałych (wykonania funda­mentów, dolnych partii obiektu do poziomu 0,00, obudowa konstrukcji, wewnętrzne i zewnętrzne wykończenie) w tempie dyktowanym przez proces podstawowy,  ścisła koordynacja dostaw maszyn i urządzeń z postępem procesów budowla­nych.

 Go to post page

Maj 4th, 2015 by admin

PRZEJĘCIE PROJEKTOWANIE TECHNICZNEGO

Przejęcia projektowania technicznego przez przedsiębiorstwa budowlane; likwidacji odseparowania projektantów od zmieniającej się szybko techni­ki oraz technologii produkcji budowlanej; osiągnie się to wówczas, gdy projektan­ci będą pracownikami przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego;   zaplecze naukowe budownictwa musi być włączone w organizację procesów inwestycyjnych. Wymagać będzie ono jednak wzmocnienia kadrowego i wzajemnej współ­pracy jego ogniw, niezależnie od ich podporządkowania „administracyjnego”;   wyniki działalności zaplecza naukowego muszą ustalać kierunki działalnoś­ci budowlanej i przewidywać efekty postulowanych zmian w zakresie technologii i organizacji budowania, zastosowań materiałowych, rozwiązań konstrukcyjnych. Mu­szą one powodować wzrost potencjału produkcyjnego budownictwa i przyczyniać się do wychodzenia polskiego budownictwa z głębokiego kryzysu.

 Go to post page

Maj 4th, 2015 by admin

PRAWNE ZABEZPIECZENIE

Prawnego zabezpieczania służbom architektoniczno-budowlanym skutecznej działalności regulacyjnej i koordynacyjnej oraz praktycznego akceptowania za­twierdzonych koncepcji autorskich,  w dziedzinach zagospodarowania przestrzennego, inżynierii miejskiej i komunikacji dostosowywania obowiązujących standardów, normatywów, warunków tech­nicznych projektowania, realizacji i eksploatacji do właściwego wykorzystywania terenów budowlanych, przeciwdziałania rozpadowi przestrzeni miejskiej, uwzględ- niania renty gruntowej ‚ w gospodarce ziemią, planowaniu i projektowaniu,Renta – regularnie otrzymywany dochod; renta gruntowa – ta częsc wartości dodatkowej, powstającej w rolnictwie, po odjęciu zysku przeciętnego od włożonych w gospodarstwo nakładów.  tworzenia i odpowiednio wczesnego uzupełniania rezerw terenów pod przy­szłą zabudowę przez wykup ziemi na własność miasta lub gminy; kompleksowego analizowania zagadnień ochrony gruntów rolniczych z uwzględnieniem rozwoju prze­strzennego i funkcjonowania miasta oraz efektywności gospodarki rolniczej.

 Go to post page

Maj 4th, 2015 by admin

DOCHÓD WYTWORZONY PRZEZ BUDOWNICTWO

W 1980 r. dochód wytworzony przez budownictwo spadł w Polsce do 10,0$, a niższymi wartościami charakteryzowały się Bułgaria 9,0%, NRD 6,9% oraz Rumunia 9,3%. Analogiczne zjawisko zmniejszania się udziału budownictwa w wytworzonym dochodzie narodowym wystąpiło w Czechosłowacji (z 12,7 do 10,7%), w NRD (z 7,4 do 6,9%), na Węgrzech (z 11,1 do 10,6%) oraz w ZSRR (z 11,4 do 10,5%)* Wśród po­zostałych krajów spadek udziału w wytworzonym dochodzie brutto wystąpiło w więk­szości państw zestawionych w Roczniku statystycznym 1982. Wzrost natomiast na­stąpił w Danii (z 7,8% w 1975 r. do 8,2% w 1980 r.), Holandii (z 6,9 do,7,1%), Indii (z 5,0 do 5,5%). Stosunkowo największy spadek nastąpił w Austrii (z 9,1 do 7,7%). Stabilizacja miała miejsce w Norwegii (po 8,0%) i RFN (po 7,4%). Przed­stawione dane charakteryzują ogólnie koniunkturę gospodarczą oraz rolę spełnianą przez budownictwo w poszczególnych krajach.

 Go to post page

Maj 4th, 2015 by admin

DOMINUJĄCY NURT

Wydaje się, że w chwili obecnej zarówno związki zawodowe, jak i przedstawiciele kapitału nie mają innej drogi jak ta, którą przy­jęły kraje Europy Zachodniej, gdzie „demokracja gospodarcza” i jej najważniejszy składnik, współdecydowanie, stają się z wolna istot­nym elementem panoramy stosunków przemysłowych.W sytuacji, gdy dominujący nurt amerykańskiego ruchu robotni­czego odrzuca program przeobrażeń strukturalnych, wszelkie dzia­łania, które przyczyniają się do demokratyzacji stosunków pracy, są ważnym elementem całokształtu dążeń mas pracujących do należne­go im miejsca w życiu gospodarczym.Lata 1982 1983 oznaczają, jak się wydaje, pewien punkt gra­niczny co do możliwości amerykańskiego ruchu związkowego w wal­ce o zwiększenie płac stosownie do wzrostu kosztów utrzymania.

 Go to post page

Grudzień 5th, 2016 by admin

KWESTA WSPÓŁDECYDOWANIA

Specyficzną cechą niemal wszystkich tego rodzaju porozumień w Stanach Zjed­noczonych jest to, że zawierają one wymóg podnoszenia wydajności pracy. W tym celu przewidują też: tworzenie autonomicznych grup robotników przy produkcji technicznie skomplikowanej, ruchomy czas pracy, udział pracowników w zyskach przedsiębiorstwa i w za­kupie jego akcji oraz — bardzo rzadko — różne formy współucze­stnictwa pracowników w zarządzaniu określonym odcinkiem pracy przedsiębiorstwa.Należy podkreślić, że w niektórych przypadkach porozumienia dwustronne są zawierane bez udziału tych związków zawodowych, które nieufnie odnoszą się do inicjatyw pracodawców, upatrując w nich przede wszystkich dążenie do zwiększania wydajności pracy kosztem robotników. Postawę amerykańskiej hierarchii związkowej wobec formuły „demokracji gospodarczej” najpełniej wyraził Thomas R. Donahue, wysoki funkcjonariusz centrali AFL—CIO, gdy w 1976 r. powiedział, że związki nie zamierzają być trybem w me­chanizmie zarządzania, na pewno obciążanym winą za wszelkie nie­powodzenia, a nie wynagradzanym dostatecznie w przypadkach suk­cesu.

 Go to post page

Grudzień 5th, 2016 by admin

SPECYFICZNA CECHA

Specyficzną cechą° niemal wszystkich tego rodzaju porozumień w Stanach Zjed­noczonych jest to, że zawierają one wymóg podnoszenia wydajności pracy. W tym celu przewidują też: tworzenie autonomicznych grup robotników przy produkcji technicznie skomplikowanej, ruchomy czas pracy, udział pracowników w zyskach przedsiębiorstwa i w za­kupie jego akcji oraz — bardzo rzadko — różne formy współucze­stnictwa pracowników w zarządzaniu określonym odcinkiem pracy przedsiębiorstwa.Należy podkreślić, że w niektórych przypadkach porozumienia dwustronne są zawierane bez udziału tych związków zawodowych, które nieufnie odnoszą się do inicjatyw pracodawców, upatrując w nich przede wszystkich dążenie do zwiększania wydajności pracy kosztem robotników. Postawę amerykańskiej hierarchii związkowej wobec formuły „demokracji gospodarczej” najpełniej wyraził Thomas R. Donahue, wysoki funkcjonariusz centrali AFL—CIO, gdy w 1976 r. powiedział, że związki nie zamierzają być trybem w me­chanizmie zarządzania, na pewno obciążanym winą za wszelkie nie­powodzenia, a nie wynagradzanym dostatecznie w przypadkach suk­cesu.

 Go to post page

Grudzień 5th, 2016 by admin

ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI

Z tego względu pod koniec lat pięćdziesiątych na szczeblu przedsiębiorstw zaczęły powstawać porozumienia między organizacjami związkowymi a pracodawcami w sprawie współpracy. Porozumienia te miały na celu zarówno zwiększanie wydajności pracy, jak i zagwarantowanie zatrudnienia; przewidywały też rozwi­janie innych form współpracy przedstawicielstw pracowników z pracodawcami.  .W 1974 r. powołano do życia Krajowy Ośrodek do Spraw Wydaj­ności i Humanizacji Pracy, by inspirował oraz wspomagał orga­nizacyjnie i finansowo eksperymenty w zakresie „demokracji go­spodarczej”. Z bardziej znanych przykładów realizacji zasad „demo­kracji gospodarczej” można wymienić następujące: ustanowienie ko­mitetów ochrony zatrudnienia i wydajności w przemyśle stalowym w wyniku zawarcia umowy zbiorowej między związkiem zawo­dowym a pracodawcami; komitety współpracy między związkiem zawodowym a pracodawcą w systemie energetycznym Tennessee Valley Authority w Jamestown Area (Nowy Jork).

 Go to post page

Grudzień 5th, 2016 by admin

ZWIĄZKI ZAWODOWE A „DEMOKRACJA GOSPODARCZA”

W odróżnieniu od krajów Europy Zachodniej w Stanach Zjedno- ‚ czonych idea „demokracji gospodarczej” nie zdobyła sobie wielkiej popularności ani w dyskusjach politycznych, ani w praktyce. I raczej nie dlatego, że związki zawodowe nie interesują się zbytnio tym problemem, czy też dlatego, że ruch robotniczy w USA jest słaby. Wynika to raczej z przekonania działaczy związkowych, że w Stanach Zjednoczonych już od dawna „demokracja gospodarcza” funk­cjonuje w postaci systemu dwustronnych pertraktacji między związkami zawodowymi a przedsiębiorcami, w toku których ustala się całokształt warunków pracy. Nie biorą oni jednak pod uwagę faktu,, że system dwustronnych pertraktacji nigdy nie zapewniał w pełni respektowania postulatów robotniczych, a także nie zawsze zadowa­lał pracowników.

 Go to post page

Grudzień 5th, 2016 by admin

DZIAŁANIA PROWADZĄCE DO ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW

Działania prowadzące do zmniejszenia kosztów społecznych pro­cesu koncentracji produkcji i kapitału mieszczą się w ogólnych ce­lach polityki ekonomicznej władz federalnych, chociaż na ogół nie są skuteczne w stosunku do wielkich korporacji. Niektóre związki zawodowe usiłują podnieść problem „uciekających fabryk” do rangi problemów pierwszoplanowych w działaniach administracji, lecz  dotychczas bez powodzenia. Jak wynika z powyższych wywodów, wpływ związków zawodo­wych na politykę ekonomiczną państwa jest dotychczas dość ogra­niczony. Być może nowa generacja przywódców AFL—CIO zdoła bardziej zbliżyć ruch związkowy do roli czynnika skuteczniej niż dotąd oddziałującego na tę sferę życia w USA.

 Go to post page

Grudzień 5th, 2016 by admin

UCIEKAJĄCE FABRYKI

Drugi przykład dotyczy sprawy tzw. uciekających fabryk („runaway plants ) zamykania fabryk w danej miejscowości w związ­ku z przemieszczaniem produkcji do innego stanu lub nawet za gra­nicę w celu zwiększenia zysków. Takie przypadki, będące następ­stwem koncentracji produkcji, występują w Stanach Zjednoczo­nych coraz częściej. Pociągają one za sobą wzrost napięć społecz­nych i ekonomicznych, ponieważ likwidacja przedsiębiorstwa na da­nym terenie pozbawia zatrudnienia setki osób i pogarsza położenie licznych rodzin. Tak było w miejscowości Clinton (Massachusetts), gdy wskutek zmiany właściciela zaprzestały produkcji zakłady dru­karskie Colonial Press. Tutaj również lokalna organizacja związ­kowa z poparciem związku krajowego usiłowała zapobiec zamknię­ciu zakładu .

 Go to post page

Grudzień 5th, 2016 by admin

DRAMATYCZNA SYTUACJA

Dramatyczna sytuacja na rynku pracy i położenie materialne wielu rodzin zmobilizowały do działania lokalny związek zawodowy. Nie oglądając się na pomoc władz państwowych ani krajowego związku, doprowadził on do czę­ściowego uruchomienia produkcji i współdziałając z lokalnymi orga- nizac.ami obywatelskimi rozpoczął starania o wykup zakładów hut­niczych. Sprawa wzbudziła ogromne zainteresowanie społeczeń­stwa . I chociaż po wielu wahaniach władze federalne ostatecznie odmówiły przyznania kredytów na zrealizowanie tej transakcji, nie zmienia to istoty sprawy: oddolne inicjatywy ekonomiczne organiza­cji związkowych mogą odegrać ważną rolę w całokształcie ogólnokra­jowej polityki ekonomicznej, zważywszy, że potencjalnie mają za­pewnioną społeczną akceptację.

 Go to post page

Grudzień 5th, 2016 by admin